×
Live หน้าหลัก ทันเหตุการณ์ ทั่วไป คุณภาพชีวิต อาชญากรรม เศรษฐกิจ ต่างประเทศ กีฬา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ทหาร การเมือง ภูมิภาค บทความ บันเทิง ไลฟ์สไตล์ สุขภาพ การเงิน โชคชะตาและความเชื่อ สัมภาษณ์&บทความ กิจกรรม ททบ. กิจกรรม ทบ. แนะนำรายการ หน่วยงานและเอกชน พอดแคสด์ ศูนย์ข่าววิทยุ ติดต่อเรา

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567

?>

กมธ.กีฬา จัดสัมมนา “แนวทางการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ”

 12 พ.ย. 2566 11:04 | 2658 view

 @supakitt

Facebook X Share

วานนี้ ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามากาเด้นส์ กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมาธิการกีฬาสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติรวมทั้งกีฬาคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแนวทางการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ” โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวเปิดการสัมมนา และพลเอก ทวีป เนตรนิยม รองประธานคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการกีฬาสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติรวมทั้งกีฬาคนพิการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ คณะทำงานการจัดทำแนวทางการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการกีฬา ผู้แทนจากสมาคมแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด โค้ชและผู้ฝึกสอนกีฬา และตัวแทนนักกีฬา เข้าร่วมการสัมมนา
.
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีความสำคัญและเป็นกระบวนการที่จำเป็นในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางในทุกมิติซึ่งส่งผลให้การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการเกิดความละเอียดรอบคอบและครบถ้วนแล้ว ยังเป็นการสร้างการยอมรับทางวิชาการในวงการกีฬาต่อไป การพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศเป็นประเด็นสำคัญที่ถูกบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2566- 2570) ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาของชาติให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันในระดับต่าง ๆ และหากพิจารณาตามห่วงโซ่คุณค่าของการกีฬา (Value Chain of Sport Sector) จะเห็นว่าการพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศเป็นกระบวนการที่อยู่ในระดับกลางน้ำ มีกลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมนักกีฬาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬาและนักวิทยาศาสตร์การกีฬา นับเป็นองคาพยพสำคัญของการพัฒนานักกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศและพัฒนาต่อยอดไปสู่กีฬาอาชีพในอนาคต ทั้งนี้การพัฒนานักกีฬาหนึ่งคนเพื่อ


ไปสู่ความเป็นเลิศและประสบความสำเร็จในระดับชาติและระดับโลกได้นั้นต้องอาศัยการวางแผนการพัฒนาระยะยาวและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง หากประเทศไทยสามารถมีระบบในการสรรหา คัดเลือก สร้าง และพัฒนานักกีฬาผู้มีพรสวรรค์ตั้งแต่วัยเด็กจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยในการพัฒนาและเพิ่มโอกาสให้นักกีฬาสามารถเดินทางไปสู่จุดหมายที่ตั้งใจไว้ได้ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเสริมที่มีผลต่อการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศอีกหลายปัจจัย เช่น การใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาในการพัฒนา การศึกษาวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ การมีสนามฝึกซ้อมและสนามการแข่งขันที่ได้มาตรฐาน การเพิ่มพื้นที่และยกระดับการจัดการแข่งขันให้เทียบเท่าระดับสากล เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน
ประเทศไทยสามารถที่จะเรียนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศของประเทศชั้นนำทางการกีฬา เพื่อนำมาวิเคราะห์และประยุกต์สร้างแนวปฏิบัติในการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศรวมถึงการจัดเตรียมปัจจัยต่าง ๆ จากการขยายฐานความรู้ให้เหมาะกับบริบทของแต่ละประเทศ


.
พลเอก ทวีป เนตรนิยม ประธานคณะอนุกรรมาธิการกีฬาสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติรวมทั้งกีฬาคนพิการ กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะอนุกรรมาธิการกีฬาสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติรวมทั้งกีฬาคนพิการ ได้ดำเนินการพิจารณาศึกษาการจัดทำแนวทางการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ตั้งแต่ปี 2565 โดยมีการตั้งคณะทำงานการจัดทำแนวทางการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ในคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา โดยมี พลตรี โอสถ ภาวิไล เป็นประธานคณะทำงานฯ ในการพิจารณาศึกษาการจัดทำแนวทางการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศดังกล่าว เพื่อสร้างแนวทางการปฏิบัติในการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศทำให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนานักกีฬาอย่างยั่งยืน และมีโอกาสประสบความสำเร็จในอนาคตและขยายฐานความรู้ให้เหมาะกับบริบทของประเทศ ตอบสนองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (14) ประเด็นศักยภาพการกีฬา (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนย่อยการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพที่กำหนดแนวทางการพัฒนาให้เกิดระบบการเลือกสรรนักกีฬาที่มีความสามารถทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับเยาวชนที่มีความถนัดและทักษะด้านการกีฬา และเพื่อให้การจัดทำแนวทางการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศเกิดประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับจากภาคส่วนต่าง ๆ ก่อนนำเสนอให้กับฝ่ายบริหาร คณะอนุกรรมาธิการฯ ร่วมกับคณะทำงานฯ ได้มีการพัฒนาเนื้อหาอย่างต่อเนื่องและจัดทำเป็นขั้นเป็นตอนอย่างมีระบบโดยประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีการศึกษาเอกสารทางวิชาการ การสอบถามความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการจัดทำแนวทางการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศและเปิดเวทีให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศดังกล่าวที่พัฒนาขึ้น รวมถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศดังกล่าว

เป็นเพื่อนกับบัญชีทางการ LINE ของเราเพื่อรับข่าวสารล่าสุดและอีกมากมาย!

เพิ่มเพื่อน

ทันเหตุการณ์

ข่าว

ดินถล่ม'เอธิโอเปีย'พบผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 229 ราย

24 ก.ค. 2567 11:01 52 views

ข่าว

‘มาม่า’คว้ารางวัล No.1 Brand ประเทศไทย 13 ปีต่อเนื่อง

24 ก.ค. 2567 10:58 49 views

ข่าว

ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน‘พิชัย ชุณหวชิร’นั่งรองนายกฯ -รมว.คลัง รวย 269 ล้าน หนี้ 8 ล้าน

24 ก.ค. 2567 10:55 59 views

ข่าว

ราคาทองวันนี้ 24 ก.ค. 67

24 ก.ค. 2567 10:15 31 views

ข่าว

ราคาน้ำมันวันนี้ 24 ก.ค. 67

24 ก.ค. 2567 10:06 44 views

ข่าว

ถกมาราธอน 8 ชั่วโมงสภาสูงเคาะ ‘มงคล’ ประธานวุฒิสภา ‘บิ๊กเกรียง-บุญส่ง’ รองปธ.1-2 แบบไม่พลิกโผ

24 ก.ค. 2567 09:27 61 views

ข่าว

รอฟัง 10 โมงวันนี้!‘เศรษฐา’ตีปี๊บแถลงก้าวแรกลงทะเบียน-รับสิทธิ์‘ดิจิทัลวอลเล็ต’

24 ก.ค. 2567 09:22 119 views

ข่าว

"วัน อยู่บำรุง"เปิดใจหลังซบพรรคพปชร. พร้อมร้องท้า“เพื่อไทย”ขับ"เฉลิม"พ้นพรรค

23 ก.ค. 2567 16:24 261 views

ข่าว

'นายกฯ'สั่งครม.งดพูดตอบโต้การเมืองตลอดสัปดาห์มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

23 ก.ค. 2567 16:21 178 views

ข่าว

“บิ๊กป้อม”เปิดตัว 7 สมาชิกใหม่พปชร. พร้อมสวมเสื้อเปิดตัว“วัน อยู่บำรุง”อย่างเป็นทางการ

23 ก.ค. 2567 16:19 236 views

ข่าว

จับหญิงจีนจ้างติดป้ายขายพาสปอร์ตกลางห้วยขวาง

23 ก.ค. 2567 16:18 142 views

ข่าว

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คว้าแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัย ได้สำเร็จ สมัยที่ 10 ในการแข่งขัน WORLD ROBOCUP RESCUE 2024 ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์

23 ก.ค. 2567 16:14 182 views

ข่าว

เชอรีน น้องสาว นิชคุณ โร่แจ้งความอดีตสามี

23 ก.ค. 2567 14:46 141 views

ข่าว

ร้านสะดวกซื้อเฮ ‘รมว.พาณิชย์’ เผยร้านค้าแห่ลงทะเบียนร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเพียบ เซเว่นร่วมได้ คาด ต.ค.67 เริ่มจ่ายเงิน รายละเอียดรอหลังแถลงพรุ่งนี้

23 ก.ค. 2567 14:25 140 views

ข่าว

ครม.เทงบ 300 ล้าน ทำบ้านพัก ขรก. นำร่อง ตร.ก่อนดำเนินการทุกกระทรวง หวังสร้างขวัญกำลังใจ

23 ก.ค. 2567 14:17 178 views

ข่าว

นายกฯ เชิญชวน ปชช.จองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกฯ พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

23 ก.ค. 2567 14:14 133 views