×

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566

พระราชกรณียกิจอันโดดเด่น

 13 ต.ค. 2566 23:56 | 1036 view

 @varin

Facebook X Share

 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพและความสามารถ ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจ ตลอด ๗๐ ปีที่ทรงครองราชสมบัติ ซึ่งพระราชกรณียกิจที่โดดเด่นยังประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและอาณาประชาราษฎร์มากมาย ได้แก่

 

 

     * พระราชกรณียกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงได้รับการยกย่องว่า ทรงเป็นปราชญ์แห่งแผ่นดินที่ทรงพระปรีชาสามารถในเรื่องน้ำ โดยได้พระราชทานแนวพระราชดำริการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย ตั้งแต่บริเวณต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ทั้งการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ การจัดการน้ำใต้ดิน การแก้ไขปัญหาอุทกภัย แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการชลประทานของประเทศอยู่เสมอ ทรงให้ความสำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ดังพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานไว้ว่า “น้ำคือชีวิต หากไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้” โครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการฝนหลวง โครงการแก้มลิง โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ เป็นต้น

 

     * พระราชกรณียกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดิน 
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อการแก้ปัญหาดินในทุกลักษณะ ทั้งดินปนทราย ดินเปรี้ยว ดินเค็ม และการพังทลายของดิน เพื่อให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกได้ดีขึ้น การทรงงานเรื่องดินเป็นที่ประจักษ์ต่อนักวิทยาศาสตร์ด้านดินทั่วโลก ในปี ๒๕๔๗ สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences) ได้มีมติเสนอให้วันที่ ๕ ธันวาคม (วันพระบรมราชสมภพ) เป็นวันดินโลก เพื่อรำลึกถึงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณด้านการจัดการทรัพยากรดิน โครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการแกล้งดิน แก้ปัญหาดินเปรี้ยว การศึกษาวิจัยการปลูกหญ้าแฝก โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา ตามหลักทฤษฎีใหม่ – ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง เป็นต้น

 

     * พระราชกรณียกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
ทรงพระราชดำริว่าป่าไม้เป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญของชาติ และนำมาซึ่งความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ การทรงงานในเรื่องป่าไม้ จึงผสานเป็นแนวทางเดียวกันกับการจัดการทรัพยากรน้ำและดิน ในปี ๒๕๐๔ ประเทศไทยเข้าสู่ยุคสมัยของการพัฒนา ส่งผลให้พื้นที่ป่าลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว เมื่อทรงพบว่าพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น จึงทรงพิจารณาศึกษาหาแนวทางช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและสภาพวิถีชีวิตของราษฎรในพื้นที่ โครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการหลวง การพระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง รวมถึง การปลูกป่าทดแทน และการปลูกป่าชายเลน เป็นต้น

 

    * โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชประสงค์จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎร ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้ดีขึ้น จึงทรงศึกษาข้อมูลและทรงทดลองปฏิบัติงานด้านเกษตรกรรมในบริเวณ เขตพระราชฐาน พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ในชื่อ “โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา” เมื่อปี ๒๕๐๔ ได้แก่ การเลี้ยงโคนม การเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลานิล ปลาหมอเทศ แปลงนาทดลอง  ป่าไม้สาธิต โรงสีข้าว โรงบดแกลบ การคิดค้นพลังงานทดแทน พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และไบโอดีเซล เพื่อนำข้อมูลจากการทดลองมาเป็นแบบอย่างให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติในการดำรงชีวิต เมื่อผลการศึกษาทดลองเป็นที่น่าพอใจแล้ว จึงพระราชทานแนวพระราชดำริไปยังหน่วยงานผู้ปฏิบัติและเกษตรกร 

 

     * พระราชกรณียกิจด้านการคมนาคม 
ในอดีตเส้นทางการสัญจรของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นถนนดินลูกรัง ราษฎรในถิ่นที่ห่างไกลต้องอาศัยเกวียนหรือสัตว์เป็นพาหนะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงได้พระราชทานพระราชดำริให้สร้างเส้นทางคมนาคมสัญจรหลายโครงการ เพื่อประโยชน์ของราษฎร ต่อมาเมื่อก้าวเข้าสู่โลกยุคใหม่ “โลกาภิวัตน์” การเพิ่มขึ้นของจำนวนยวดยานพาหนะอย่างรวดเร็ว ทำให้กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีปัญหาด้านการจราจร จึงทรงติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่อง และได้พระราชทานแนวพระราชดำริ เพื่อแก้ปัญหาจราจร เช่น โครงการสร้างถนนวงแหวนรัชดาภิเษก โครงข่ายถนนจตุรทิศตะวันตก-ตะวันออก โครงการสร้างถนนกาญจนาภิเษก เป็นต้น

 

     * พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
เมื่อต้นรัชสมัย ราวปี ๒๔๙๖ การแพทย์และการสาธารณสุขของไทยยังไม่เจริญนัก เกิดโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โรคเรื้อน อหิวาตกโรค โรคโปลิโอ และโรคเท้าช้าง ทรงตระหนักว่าสุขภาพอนามัยของราษฎรเป็นสิ่งสำคัญเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ ในช่วงแรกจึงเน้นเรื่องการแพทย์ และการสาธารณสุข เช่น พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างตึกมหิดลวงศานุสรณ์ สภากาชาดไทย พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาหุ่นยนต์คุณหมอพระราชทาน ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งมูลนิธิ และพระราชทานทุนส่งเสริมการศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ มูลนิธิราชประชาสมาสัย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ทุนโปลิโอสงเคราะห์ ทุนปราบอหิวาตกโรค ทุนวิจัยประสาท รวมทั้งหน่วยแพทย์พระราชทาน และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน 

 

     * พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นสำหรับเป็นสถานที่ศึกษาของพระราชโอรสและพระราชธิดา บุตรหลานข้าราชบริพารและประชาชนทั่วไป ได้แก่ โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ เป็นต้น รวมทั้งทรงรับอุปถัมภ์โรงเรียนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และในพระบรมราชูปถัมภ์ อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ก่อตั้งกองทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงปริญญาเอก และพระราชทานทุนวิจัยสาขาต่างๆ อาทิ ทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนมูลนิธิภูมิพล เป็นต้น

 

     * พระราชกรณียกิจด้านการศาสนา 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นพุทธมามกะที่ทรงพระราชศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนา ทรงพระผนวชตามโบราณราชประเพณี ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อปี ๒๔๙๙  และประทับศึกษาพระธรรมวินัย ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นเวลา ๑๕ วัน ในฐานะองค์พุทธศาสนูปถัมภก ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตามราชประเพณี นอกจากนี้ ยังได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อทำนุบำรุง และปฏิสังขรณ์พระอารามต่างๆ อีกทั้งทรงเป็นเอกองค์อัครศาสนูปถัมภก ทรงอุปถัมภ์ทุกศาสนาในแผ่นดินไทย ทั้งคริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ 

 

     * พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทย 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชดำริว่า ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า เป็นหลักฐานที่แสดงถึงความเป็นชาติที่เจริญรุ่งเรืองมาแต่อดีต จึงควรอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงอยู่สืบไป เช่น พระราชพิธี บางอย่างที่เลิกปฏิบัติแล้ว ทรงให้ฟื้นฟูขึ้นเสียใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองและประชาชน เช่น พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค อีกทั้งได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์และเก็บรักษาโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ขุดพบตามท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งกรมศิลปากรได้สนองพระราชดำริด้วยการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานขึ้นในภูมิภาคต่างๆ 

 

     * พระราชกรณียกิจด้านการเจริญพระราชไมตรีกับต่างประเทศ
ระหว่างปี ๒๕๐๒ – ๒๕๑๐ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆ ทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดยพระราชทานเหตุผลของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนว่า “…ในสมัยนี้ ประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่เสมอ…จึงควรพยายามให้รู้จักนิสัยใจคอกัน ทั้งต้องผูกน้ำใจกันไว้ให้ดี…” เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือกันในด้านต่างๆ  

 

ขอบคุณข้อมูล จาก www.royaloffice.th

เป็นเพื่อนกับบัญชีทางการ LINE ของเราเพื่อรับข่าวสารล่าสุดและอีกมากมาย!

เพิ่มเพื่อน

ทันเหตุการณ์

ข่าว

เหตุกราดยิง สนามบอล ลำลูกกา

10 ธ.ค. 2566 19:19 1.5K views

ข่าว

“พัชรวาท” สั่งตั้งศูนย์ดันช้างป่ากลับเข้าพื้นที่อนุรักษ์

10 ธ.ค. 2566 19:15 821 views

ข่าว

”ชวน“ กรีดลึก! หน.ปชป. ต้องชนะแข่งขัน ไม่ใช่มาตามโพย

10 ธ.ค. 2566 19:10 365 views

ข่าว

ลานปชช.คึก สภาจัดงานฉลองวัน รธน. ปี 66

10 ธ.ค. 2566 19:02 281 views

ข่าว

“ชัยชนะ” เหน็บคนทิ้งประชาธิปัตย์เป็นพวกรักตัวเอง

10 ธ.ค. 2566 14:56 410 views

ข่าว

กทม.พบฝุ่นพิษ 69 พื้นที่

10 ธ.ค. 2566 14:46 247 views

ข่าว

 นิด้าโพลชี้ ปชช.เชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเป็นธรรม"แป้ง นาโหนด”

10 ธ.ค. 2566 14:36 324 views

ข่าว

“นิพิฏฐ์” ให้กำลังใจ “มาดามเดียร์”

10 ธ.ค. 2566 14:32 351 views

ข่าว

“เทพไท” ชี้ “อภิสิทธิ์” จะไม่โดดเดี่ยว มีสมาชิกหลายคนลาออกตาม

10 ธ.ค. 2566 14:25 389 views

ข่าว

รองโฆษกรัฐบาล เผยรับฟังความเห็นปชช.แก้รธน.ครบทุกภาคแล้ว

10 ธ.ค. 2566 13:58 279 views

ข่าว

“อนุทิน”นำทีมบุกผับเถื่อนกับ “ปฏิบัติการเลียบด่วน Cleaning"

10 ธ.ค. 2566 13:14 283 views

ข่าว

เศรษฐา ชี้แก้รัฐธรรมนูญเป็นภารกิจใหญ่

10 ธ.ค. 2566 13:08 279 views

ข่าว

“ธนกร” จี้ ดีเอสไอ เร่งสางคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D ภาค 4

10 ธ.ค. 2566 13:04 388 views

ข่าว

อากาศอุ่นขึ้น ใต้เจอฝนมรสุม

10 ธ.ค. 2566 11:13 295 views

ข่าว

ราคาน้ำมันวันนี้  10 ธ.ค. 66  

10 ธ.ค. 2566 10:48 331 views

ข่าว

สาธิต รับไม่ได้ คนไร้สัจจะเป็นผู้นำพรรค ประกาศลาออกสมาชิก

9 ธ.ค. 2566 19:26 736 views

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ การจัดการคุกกี้