×
Live หน้าหลัก ทันเหตุการณ์ ทั่วไป คุณภาพชีวิต อาชญากรรม เศรษฐกิจ ต่างประเทศ กีฬา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ทหาร การเมือง ภูมิภาค บทความ บันเทิง ไลฟ์สไตล์ สุขภาพ การเงิน โชคชะตาและความเชื่อ สัมภาษณ์&บทความ กิจกรรม ททบ. กิจกรรม ทบ. แนะนำรายการ หน่วยงานและเอกชน พอดแคสด์ ศูนย์ข่าววิทยุ ติดต่อเรา

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567

พระราชกรณียกิจอันโดดเด่น

 13 ต.ค. 2566 23:56 | 2861 view

 @varin

Facebook X Share

 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพและความสามารถ ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจ ตลอด ๗๐ ปีที่ทรงครองราชสมบัติ ซึ่งพระราชกรณียกิจที่โดดเด่นยังประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและอาณาประชาราษฎร์มากมาย ได้แก่

 

 

     * พระราชกรณียกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงได้รับการยกย่องว่า ทรงเป็นปราชญ์แห่งแผ่นดินที่ทรงพระปรีชาสามารถในเรื่องน้ำ โดยได้พระราชทานแนวพระราชดำริการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย ตั้งแต่บริเวณต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ทั้งการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ การจัดการน้ำใต้ดิน การแก้ไขปัญหาอุทกภัย แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการชลประทานของประเทศอยู่เสมอ ทรงให้ความสำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ดังพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานไว้ว่า “น้ำคือชีวิต หากไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้” โครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการฝนหลวง โครงการแก้มลิง โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ เป็นต้น

 

     * พระราชกรณียกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดิน 
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อการแก้ปัญหาดินในทุกลักษณะ ทั้งดินปนทราย ดินเปรี้ยว ดินเค็ม และการพังทลายของดิน เพื่อให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกได้ดีขึ้น การทรงงานเรื่องดินเป็นที่ประจักษ์ต่อนักวิทยาศาสตร์ด้านดินทั่วโลก ในปี ๒๕๔๗ สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences) ได้มีมติเสนอให้วันที่ ๕ ธันวาคม (วันพระบรมราชสมภพ) เป็นวันดินโลก เพื่อรำลึกถึงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณด้านการจัดการทรัพยากรดิน โครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการแกล้งดิน แก้ปัญหาดินเปรี้ยว การศึกษาวิจัยการปลูกหญ้าแฝก โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา ตามหลักทฤษฎีใหม่ – ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง เป็นต้น

 

     * พระราชกรณียกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
ทรงพระราชดำริว่าป่าไม้เป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญของชาติ และนำมาซึ่งความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ การทรงงานในเรื่องป่าไม้ จึงผสานเป็นแนวทางเดียวกันกับการจัดการทรัพยากรน้ำและดิน ในปี ๒๕๐๔ ประเทศไทยเข้าสู่ยุคสมัยของการพัฒนา ส่งผลให้พื้นที่ป่าลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว เมื่อทรงพบว่าพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น จึงทรงพิจารณาศึกษาหาแนวทางช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและสภาพวิถีชีวิตของราษฎรในพื้นที่ โครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการหลวง การพระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง รวมถึง การปลูกป่าทดแทน และการปลูกป่าชายเลน เป็นต้น

 

    * โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชประสงค์จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎร ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้ดีขึ้น จึงทรงศึกษาข้อมูลและทรงทดลองปฏิบัติงานด้านเกษตรกรรมในบริเวณ เขตพระราชฐาน พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ในชื่อ “โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา” เมื่อปี ๒๕๐๔ ได้แก่ การเลี้ยงโคนม การเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลานิล ปลาหมอเทศ แปลงนาทดลอง  ป่าไม้สาธิต โรงสีข้าว โรงบดแกลบ การคิดค้นพลังงานทดแทน พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และไบโอดีเซล เพื่อนำข้อมูลจากการทดลองมาเป็นแบบอย่างให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติในการดำรงชีวิต เมื่อผลการศึกษาทดลองเป็นที่น่าพอใจแล้ว จึงพระราชทานแนวพระราชดำริไปยังหน่วยงานผู้ปฏิบัติและเกษตรกร 

 

     * พระราชกรณียกิจด้านการคมนาคม 
ในอดีตเส้นทางการสัญจรของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นถนนดินลูกรัง ราษฎรในถิ่นที่ห่างไกลต้องอาศัยเกวียนหรือสัตว์เป็นพาหนะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงได้พระราชทานพระราชดำริให้สร้างเส้นทางคมนาคมสัญจรหลายโครงการ เพื่อประโยชน์ของราษฎร ต่อมาเมื่อก้าวเข้าสู่โลกยุคใหม่ “โลกาภิวัตน์” การเพิ่มขึ้นของจำนวนยวดยานพาหนะอย่างรวดเร็ว ทำให้กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีปัญหาด้านการจราจร จึงทรงติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่อง และได้พระราชทานแนวพระราชดำริ เพื่อแก้ปัญหาจราจร เช่น โครงการสร้างถนนวงแหวนรัชดาภิเษก โครงข่ายถนนจตุรทิศตะวันตก-ตะวันออก โครงการสร้างถนนกาญจนาภิเษก เป็นต้น

 

     * พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
เมื่อต้นรัชสมัย ราวปี ๒๔๙๖ การแพทย์และการสาธารณสุขของไทยยังไม่เจริญนัก เกิดโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โรคเรื้อน อหิวาตกโรค โรคโปลิโอ และโรคเท้าช้าง ทรงตระหนักว่าสุขภาพอนามัยของราษฎรเป็นสิ่งสำคัญเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ ในช่วงแรกจึงเน้นเรื่องการแพทย์ และการสาธารณสุข เช่น พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างตึกมหิดลวงศานุสรณ์ สภากาชาดไทย พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาหุ่นยนต์คุณหมอพระราชทาน ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งมูลนิธิ และพระราชทานทุนส่งเสริมการศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ มูลนิธิราชประชาสมาสัย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ทุนโปลิโอสงเคราะห์ ทุนปราบอหิวาตกโรค ทุนวิจัยประสาท รวมทั้งหน่วยแพทย์พระราชทาน และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน 

 

     * พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นสำหรับเป็นสถานที่ศึกษาของพระราชโอรสและพระราชธิดา บุตรหลานข้าราชบริพารและประชาชนทั่วไป ได้แก่ โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ เป็นต้น รวมทั้งทรงรับอุปถัมภ์โรงเรียนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และในพระบรมราชูปถัมภ์ อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ก่อตั้งกองทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงปริญญาเอก และพระราชทานทุนวิจัยสาขาต่างๆ อาทิ ทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนมูลนิธิภูมิพล เป็นต้น

 

     * พระราชกรณียกิจด้านการศาสนา 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นพุทธมามกะที่ทรงพระราชศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนา ทรงพระผนวชตามโบราณราชประเพณี ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อปี ๒๔๙๙  และประทับศึกษาพระธรรมวินัย ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นเวลา ๑๕ วัน ในฐานะองค์พุทธศาสนูปถัมภก ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตามราชประเพณี นอกจากนี้ ยังได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อทำนุบำรุง และปฏิสังขรณ์พระอารามต่างๆ อีกทั้งทรงเป็นเอกองค์อัครศาสนูปถัมภก ทรงอุปถัมภ์ทุกศาสนาในแผ่นดินไทย ทั้งคริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ 

 

     * พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทย 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชดำริว่า ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า เป็นหลักฐานที่แสดงถึงความเป็นชาติที่เจริญรุ่งเรืองมาแต่อดีต จึงควรอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงอยู่สืบไป เช่น พระราชพิธี บางอย่างที่เลิกปฏิบัติแล้ว ทรงให้ฟื้นฟูขึ้นเสียใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองและประชาชน เช่น พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค อีกทั้งได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์และเก็บรักษาโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ขุดพบตามท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งกรมศิลปากรได้สนองพระราชดำริด้วยการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานขึ้นในภูมิภาคต่างๆ 

 

     * พระราชกรณียกิจด้านการเจริญพระราชไมตรีกับต่างประเทศ
ระหว่างปี ๒๕๐๒ – ๒๕๑๐ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆ ทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดยพระราชทานเหตุผลของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนว่า “…ในสมัยนี้ ประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่เสมอ…จึงควรพยายามให้รู้จักนิสัยใจคอกัน ทั้งต้องผูกน้ำใจกันไว้ให้ดี…” เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือกันในด้านต่างๆ  

 

ขอบคุณข้อมูล จาก www.royaloffice.th

เป็นเพื่อนกับบัญชีทางการ LINE ของเราเพื่อรับข่าวสารล่าสุดและอีกมากมาย!

เพิ่มเพื่อน

ทันเหตุการณ์

ข่าว

ธปท.ออกธนบัตรที่ระลึก พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

20 มิ.ย. 2567 14:36 203 views

ข่าว

ดอนเมืองโทลล์เวย์ ขึ้นค่าผ่านทาง 5-10 บาท สูงสุด 170 บาท มีผล 22 ธ.ค.67

20 มิ.ย. 2567 14:32 133 views

ข่าว

‘ปชป.’หยันวาระแห่งชาติแก้ยาเสพติดเหลว งบ68ได้เพิ่มแค่ 7.8%

20 มิ.ย. 2567 14:27 136 views

ข่าว

‘ก้าวไกล’ขอเจียดงบ‘ดิจิทัลวอลเล็ต’ เพิ่มทักษะการศึกษาคนไทย

20 มิ.ย. 2567 14:25 138 views

ข่าว

'อุ๊งอิ๊ง'เข้า รพ. หลอดลมตีบ ต้องพ่นยาขยายหลอดลม หลังพาลูกไปฉีดยา

20 มิ.ย. 2567 14:22 180 views

ข่าว

‘กลาโหม’วางกรอบ‘เหล่าทัพ’หักเงินเดือน‘ทหารเกณฑ์’ จำแนก‘หักได้-ห้ามหัก-สมัครใจ’

20 มิ.ย. 2567 12:58 146 views

ข่าว

วิษณูแถลงผลสอบ นายกฯ ส่ง 2 บิ๊กตร.ทำหน้าที่เดิม ขอลดขัดแย้งคดีอาญาไปสู้กันเอง

20 มิ.ย. 2567 12:20 161 views

ข่าว

สสช.เผย 10 อันดับ ‘ต่างจังหวัด’ ค่าใช้จ่ายครัวเรือนสูงที่สุด-น้อยที่สุด

20 มิ.ย. 2567 11:49 145 views

ข่าว

'วิสุทธิ์'ปธ.วิปรัฐบาล เผยอุ๊งอิ๊งเป็นหัวหน้าทีมวิชาการทำให้ศึกอภิปรายดีมาก!

20 มิ.ย. 2567 11:36 165 views

ข่าว

'ปาล์มมี่'มาโพสต์เดียวทำไอจีลุกเป็นไฟ ดารามาทั้งวงการคอมเมนต์สนั่น

20 มิ.ย. 2567 11:32 185 views

ข่าว

‘เศรษฐา’ เมินครหา‘เจ๊งกับเจ๊ง’ อภิปรายงบ 68 ชี้แค่วาทกรรมการเมืองตอบโต้กัน

20 มิ.ย. 2567 11:09 193 views

ข่าว

เกาหลีเหนือและรัสเซียลงนามข้อตกลงการป้องกันร่วมกัน ผู้นำคิมพร้อมหนุนการรบในยูเครน

20 มิ.ย. 2567 10:26 169 views

ข่าว

ปิดฉาก'พิธีฮัจญ์' ผู้แสวงบุญมุสลิมเสียชีวิตอย่างน้อย 550 ราย ทนอากาศร้อน-แออัดไม่ไหว

20 มิ.ย. 2567 10:13 269 views

ข่าว

Gallup Korea  เผยนักร้องดังสุดปี 2024

20 มิ.ย. 2567 10:04 178 views

ข่าว

ราคาทองวันนี้ 20 มิ.ย. 67

20 มิ.ย. 2567 09:55 179 views

ข่าว

ราคาน้ำมันวันนี้ 20 มิ.ย. 67

20 มิ.ย. 2567 09:51 148 views